Logo

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants For Spiritual Development and Joy of Heart

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.


Download (26,3 MB)

Logo

Satyadevi and Ram Vakkalanka play and sing the mantra: Song of Will - Soham during a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. You can find the text for this kirtan in the Yoga Vidya Kirtan booklet at number 58. So'ham is a Vedanta Kirtan song by Swami Sivananda.

There are many english seminars every year in the different ashrams of Yoga Vidya. You can find them all by clicking here: yoga-vidya.org/english/seminar/.

Download (21,2 MB)

Logo

Enjoy this dreamy, energetic and inspiring version of the Maha Mantra "Hare Krishna" by Sundaram and his musician friends. The lyrics of this kirtan:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

This recording was taken from the Yoga Vidya Music Festival 2017 at Yoga Vidya Bad Meinberg.

Many thanks to the fabulous musicians:
Max Clouth
Assen Haydutov
Marvin Dillmann
Jens Brand
Evelyn Marras
Katyayani
Zoë Aschenbach
Christian Einsiedel

Experience Sundaram at Yoga Vidya.

You can experience Sundaram during mantra yoga teacher training in a special way.

Sundaram's music seeks to bridge the gap between Indian and European music, between Vedic and Occidental traditions. The effect of the mantras is so easily and immediately experienced.

Further dates with Sundaram can be found here: www.sundaram.de

Download (19,4 MB)

Logo

Harilalji sings or recites the Purusha suktam. The Purusha Suktam is one of the holiest texts from the Vedas. Purusha Suktam is a sukta, a hymn that sings the unity of all creation as Purusha, as Divine Being. Listen or hear this recitation by Harilalji:

[...]

Sahasra-shirsha Purushaha
SahasRakshah Sahasra-pat /
Sa Bhumim Vishvato Vritva
Atyatishthad Dashangulam // 1 //

Purusha Evedam Sarvam
Yad Bhutam Yach Cha Bhavyam /
Utanritatvasyeshanah
Yad Annenatirohati // 2 //

Etavan Asya Mahima Ato Jyayansh Cha Purushah /
Pado' Sya Vishva Bhutani
Tripad Asyanritam Divi // 3 //

Tripad Urdhva Udait Purusha
Pado 'syehabhavat Punah /
Tato Vishvan Vyakramat
Sashananashane Abhi // 4 //

Tasmad Virad Ajayata
Virajo Adhi Purushah /
Sa Jato Atyarichyata
Paschad Bhumim Atho Purah // 5 //

Yat Purushena Havisha
Deva Yajnam Atanvata /
Vasanto Asyasid Ajyam
Grishma Idhmash Sharaddhavih // 6 //

Saptasyasan Paridhayah
Trih Sapta Samidhah Kritah /
Deva Yad Yajnam Tanvanah
Abadhnan Purusham Pashum // 7 //

Tam Yajnam Barhishi Praukshan
Purusham Jatam Agratah /
Tena Deva Ayajanta
Sadhya Rishayash Cha Ye // 8 //

Tasmad Yajnat Sarva-hutah
Sambhritam Prishad-ajyam /
Pashuns Tansh Chakre Vayavyan
Aranyan Granyansh Cha Ye // 9 //

Tasmad Yajnad Sarva-hutah
Richah Samani Jajnire /
Chhandansi Jajnire Tasmat
Yajus Tasmad Ajayata // 10 //

Tasmad Ashva Ajayanta
Ye Ke Chobhaya-datah /
Gavo Ha Jajnire Tasmat
Tasmaj Jata Ajavayah // 11 //

Yat Purusham Vyadadhuh
Katidha Vyakalpayan /
Mukham Kim Asya Kau Bahu
Kav Uru Padav Uchyete // 12 //

Brahmano 'sya Mukham Asit
Bahu Rajanyah Kritah /
Uru Tad Asya Yad Vaishyah
Padbhyam Shudro Ajayata // 13 //

Chandrama Manaso Jatah
Chakshoh Suryo Ajayata /
Mukhad Indrash Chagnish Cha
Pranad Vayur Ajayata // 14 //

Nabhya Asid Antariksham
Shirshno Dyauh Samavartata /
Padbhyam Bhumir Dishah Shrotrat
Tatha Lokan Akalpayan // 15 //

Vedaham Etam Purusham Mahantam
Aditya-varnam Tamasas Tu Pare /
Sarvani Rupani Vichitya Dhirah
Namani Kritvabhivadan Yad Aste // 16 //

Dhata Purastad Yam Udajahara
Shakrah Pravidvan Pradishash Chatasrah /
Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Ayanaya Vidyate // 17 //

Yajnena Yajnam Ayajanta Devah
Tani Dharmani Prathamany Asan /
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante
Yatra Purve Sadhyah Santi Devah // 18 //

Adbhyah Sambhutah Prithivyai Rasach Cha
Vishva-karmanah Samavartatadhi /
Tasya Tvashta Vidadhad Rupam Eti
Tat Purushasya Vishvam Ajanam Agre // 19 //

Vedaham Etam Purusham Mahantam
Aditya-varnam Tamasah Parastat /
Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Vidyate 'yanaya // 20 //

Praja-patish Charati Garbhe Antah
Ajayamano Bahudha Vijayate /
Tasya Dhirah Parijananti Yonim
Marichinam Padam Ichchhanti Vedhasah // 21 //

Yo Devebhya Atapati
Yo Devanam Purohitah /
Purvo Yo Devebhyo Jatah
Namo Ruchaya Brahmaye // 22 //

Rucham Brahmam Janayantah
Deva Agre Tad Abruvan /
Yas Tvaivam Brahmano Vidyat
Tasya Deva Asan Vashe // 23 //

Hrish Cha Te Lakshmish Cha Patnyau
Ahoratre Parshve
Nakshatrani Rupam
Ashvinau Vyattam '
Ishtam Manishana
Amum Manishana
Sarvam Manishana // 24 //

Harilalji gives seminars at Yoga Vidya Germany and in Arsha Vidya Ashram Kerala.

For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. For more information on english classes, courses and seminars at Yoga Vidya, please see yoga-vidya.org/english/seminar.

Download (21 MB)

Logo

Kai, Jasmin and a seminar group sing the Mahamantra in a Saturday evening Satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. The Maha Mantra is the great mantra to experience the divine. It opens the heart, leads to the experience of love and joy. You can find the text for this mantra in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 699i or here to sing along:

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare /
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare //

The Maha Mantra is also a Dhyana Moksha Mantra, a mantra that can be used for meditation, dhyana, a mantra that can lead to liberation, moksha. And it's a diksha mantra, a mantra for an initiation.

Download (9,8 MB)

Logo

50 participants of a yoga instructor training sing the song "The River is flowing" in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. The text for this spiritual is very simple and catchy, so it is easy to sing along:

The river is flowing
flowing and growing
The river is flowing
Back to the Sea.
Mother Earth carry me
Your child I will always be
Mother Earth carry me
Back to the Sea

"The river is flowing, flowing and growing" is an Indian song: It is a song based on ancient Indian traditions, a translation of various Indian tribes. "The river is flowing, flowing and growing" is thus also a song of natural spirituality, of shamanism. You'll find "The River is flowing" in the Yoga Vidya Kirtan Songbook at number 560.

This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.