Logo

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants For Spiritual Development and Joy of Heart

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.


Download (15,5 MB)

Logo

Bernardo and a drumming group introduce the mantra Jaya Jagadambe during a Saturday evening satsang at Yoga Vidya Bad Meinberg. Jaya Jagadambe is a Devi Kirtan. Jaya Jagadambe is one of the many kirtans who follow Jagadamba, the divine mother, the mother of the universe. You can find this kirtan in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 319 or to sing along is the text for you:

319. Jaya Jagadambe
Jaya Jagadambe Sita Radhe
Gauri Durge Namo Namah // 1 //

Kali Durge Namo Namaha
Kali Durge Namo Namah // 2 //

Uma Parvati Anandamayi
Kali Durge Namo Namah // 3 //

Ma Kali Durge Namo Namaha
Kali Durge Namo Namah // 4 //

Kali Durge Namo Namaha
Jay (a) Ma Kali Durge Namo Namah // 5 //

This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.
02.02.18, 14:10:00

Hey Ganga Ma chanted by Jayani


Download (17,3 MB)

Logo

Jayani sings the kirtan Hey Ganga Ma in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg. This kirtan is not found in the Yoga Vidya Kirtan booklet. To sing along, find the wording of this mantra:

Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma,
Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma,
Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma,
Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma,

Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma,
Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma,
Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma
Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma

Jagad Ammah, Hey Ganga Ma,
Jagad Ammah, Hey Ganga Ma,
Jagad Ammah, Hey Ganga Ma,
Jagad Ammah, Hey Ganga Ma.


Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Download (16 MB)

Logo

Harilalji, head of Arsha Yoga in Gurukulam / Kerala - India - recites the Shanti Mantras. You can find the Shanti Mantra in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 670. To follow the recitation here you can find the Shanti Mantras:

Om Saha Nāvavatu
Saha Nau Bhunaktu,
Saha Vīryam Karavāvahai
Tejas Vinā Vadhī Tamastu,
Mā Vidvishāvahai
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Om
Sham No Mitrah
Sham Varunaha
Sham No Bhava Tvaryamā
Sham Na Indro Brihaspatihi
Sham No Vishnururu Kramaha
Namo Brahmane, Namaste Vāyo
Tvameva Pratyaksham Brahmāsi
Tvāmeva Pratyaksham Brahma
Vadishyāmi
Ritam Vadishyāmi
Satyam Vadishyāmi
Tan Māmavatu
Tad Vaktāram-Avatu
Avatu Mām, Avatu Vaktāram
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Om Āpyāyantu Mamāngāni
Vāk Prānas Chakshuh Shrotram
Atho Balam Indriyāni Cha
Sarvāni
Sarvam Brahmopanishadam
Māham Brahma Nirākuryām
Mā Mā Brahma Nirākarod
Anirākaranam Astu
Anirākaranam Me Astu
Tadātmani Nirate
Ya Upanishatsu Dharmāh
Te Mayi Santu, Te Mayi Santu
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Om Bhadram Karnebhih
Shrinuyāma Devāha
Bhadram Pashye
Mākshabir Yajatrāh
Sthirair-Angais
Tushtuvaamsas-Tanubhihi
Vyashema Devahitam Yadāyuhu
Svasti Na Indro Vriddhashravāh
Svasti Nah Pūshā Vishwa Vedāh
Svasti Nas-Tārkshyo
Arishtanemihi
Svasti No Brihaspatir Dadhātu
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Om Yash Chhandasām Rishabho
Vishwa Rūpah
Chhan Dobhy’ Odhy Amritāt
Sam Babhūva
Sa Mendro Medhayā Sprinotu
Amritasya Deva Dhārano
Bhūyāsam
Sharīram Me Vichar Shanam
Jihwā Me Madhu Mat Tamā
Karnā Bhyām Bhūri Vishruvam
Brahmanah Koshosi Medhayā
Apihitah
Shrutam Me Gopāya
Om Shāntih Shāntih Shāntih


Om Aham Vrik-Shasya Reriva
Kīrtih Prishtham Gireriva
Urdhwa Pavitro Vājinīva
Swamritam Asmi
Dravinam Savar-Chasam
Sumedha Amritok-Shitah
Iti Trishankor-Veda Anu Vachanam
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Om Vāng Me Manasi Pratishthitā
Mano Me Vāchi Pratishthitam
Avirā Avīrma Edhi
Vedasya Ma Anīsthah
Shrutam Me Mā Prahāsīh
Anena Adhītena
Aho Ratrān Sanda Dhāmi
Ritam Vadishyāmi
Satyam Vadishyāmi
Tan Māmavatu
Tad Vaktāram-Avatu
Avatu Mām, Avatu Vaktāram,
Avatu Vaktāram
Om Shāntih, Shāntih, Shāntih


Harilalji gives seminars at Yoga Vidya Germany and in Arsha Vidya Ashram Kerala. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. For more information on english classes, courses and seminars at Yoga Vidya, please see yoga-vidya.org/english/seminar.

Download (18,6 MB)

Logo

Janavallabha Das Wloka and an Ayurveda training group sing the Mahamantra in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya Bad Meinberg, Germany. To sing along you can find the lyrics of this mantra in the Yoga Vidya kirtan songbook under the number 699i or here:

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare /
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare //

The Hare Rama Hare Krishna Mantra is considered Maha Mantra, the great mantra. The Maha Mantra is the great mantra to experience the divine. It opens the heart, leads to the experience of love and joy. This mantra has sixteen different words, so it is also considered the sixteen mantra, Shodashi mantra, the mantra of the sixteenth. It is also the mantra that applies to Hari, Rama and Krishna. Hari is of course Vishnu, Hari means "yellow", Hari is also called "radiant", Hari also means "that attracts the hearts of all". Rama means "one who is full of joy," Krishna means "the black," "the dark," and thus "the mysterious." And so "Hare Rama Hare Krishna" is the aspect that connects all three aspects of Vishnu: Rama, Krishna and Hari.

This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Download (10,7 MB)

Logo

Janavallabha Das Wloka and an Ayurveda training group sing the Dhanvantari prayer. To sing along, you can find the text in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 611 or here:

Shankham Chakram Jalaukam
Dadhad-Anrita-Ghatam
Charu-dorbhish Chaturbhih
Sukshma-svachchhati-hridyam'shuka-parivilasan-maulim Ambho-ja-netram /
Kalambhodojjvalangam
Kati-tata-vilasach'-charu-pitambaradhyam
Vande Dhanvantarim Tam
Nikhila-gada-vana'-praudha-davagni-lilam //

The Dhanvantari prayer is also a Dhanvantari Dhyana Shloka, so it is one of the meditation shlokas that you can repeat before meditation. A spiritual translation may be: "Oh Dhanvantari, the patron god of Ayurveda, we adore you, you have brought all wonderful remedies to humanity, help us regain our health, help us to bring others health."

This podcast is a live ecording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.