Logo

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants For Spiritual Development and Joy of Heart

02.06.10, 08:13:00

Achyutastakam chanted by Narendra


Download (3,5 MB)

Narendra chants the mantra Achyutastakam during the Satsang at Yoga Vidya http://www.yoga-vidya.de Ashram in Bad Meinberg which you can find in the Yoga Vidya Kirtan notes as number 169. Here is the complete text for you to sing along with Narendra this mantra: Achyutastakam - by Shri Shankaracharya/ Achyutam Keshavam Rama / Na-rayanam/ Krishna Damodaram Vasudevam Harim/ Shri Dharam Madhavam/ Gopika Vallabham / Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje / Achyutam Keshāvam Satyabha Madhavam / Madhavam Shri Dharam / Radhika Radhitam / Indira Mandiram Chetasa / Sundaram Devakinandanam Nandajam / Sandadhe Vishnave Jishnave Shankhine Chakrine / Rukminiragine Janakijanaye / Vallavivallabhayarchitayatmane / Kamsavidhvansine Vanshine Te Namah / Krishna Govinda He Rama Nara-yana / Shripate Vasudevajita Shrinidhe / Achyutananta He Madhavadho-kshaja / Dvarakanayaka Draupadirakshaka / Rakshasakshobhitah Sitaya Shobhito / Dandakaranyabhu Punyata Kara-nah / Lakshmanenanvito Vanaraih Sevito / Agastya Sampujitoraghavah Patu Mam / Dhenukaristakanishtakridveshiha / Keshiha Kamsah ridvanshikava-dakah / Putanakopakah Surajakhelano / Balagopalakah Patu Mam / Sarvada
Vidyududyotavat Prasphuradvasasam / Pravridambhodavat Prollasadvigraham / Vanyaya Malaya / Shobhitorahsthalam / Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje / Kunchitaih Kuntalairbhraja manananam / Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh / Harakeyurakam Kankana
projjvalam / Kinkinimanjulam / Shyamalam Tam Bhaje / Achyutasyashtakam Yah Pathedishtadam / Prematah Pratyaham Purushah Saspriham / Vrittatah Sundaram
Kartrivishvambharam / Tasya Vashyo Harirjayate Satvaram

Listen more mantras like this at our blog http://www.yoga-vidya.de/de/service/blog/142/

mantra
Kommentare (0)Kommentar hinterlassen